Kế hoạch Tổ chức tham gia Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1925 - 2015

03:07PM 10/08/2017

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thanh Bình ban hành kế hoạch tổ chức tham gia Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1925 – 2015 với nội dung kế hoạch như sau:

A. KẾ HOẠCH

 

ĐẢNG BỘ QUẬN HẢI CHÂU

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG THANH BÌNH

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Thanh Bình, ngày  24  tháng  năm 2017

Số:      75-KH/ĐU

       

                                                   

KẾ HOẠCH
Tổ chức tham gia Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng
giai đoạn 1925 - 2015

 

Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/QU ngày 17/7/2017 của Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu về “Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố giai đoạn 1925 – 2015”, Ban Thường vụ Đảng ủy ban hành kế hoạch tổ chức tham gia Cuộc thi, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tăng cường giáo dục truyền thống đấu tranh yêu nước, cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; phát huy tác dụng của 3 tập sách do Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức biên soạn: Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1925 - 1954) - tập 1, Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1954 - 1975) - tập 2, Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975 - 2015).

2. Thông qua cuộc thi, nâng cao nhận thức, lòng tự hào, niềm tin và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân thành phố Đà Nẵng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương trong thời kỳ mới.

3. Các câu hỏi của cuộc thi tập trung nội dung tìm hiểu về sự ra đời, hoạt động và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ lịch sử; tìm hiểu về các sự kiện, phong trào, nhân vật, những thành tựu nổi bật có tác động to lớn đến quá trình phát triển của thành phố Đà Nẵng từ năm 1925 đến năm 2015.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN DỰ THI

1. Tên Cuộc thi:  Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1925 - 2015.

2. Đối tượng dự thi: Tất cả cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn phường Thanh Bình.

3. Nội dung, hình thức thi

- Hình thức thi: Thi trực tuyến trên mạng internet (trên Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: http://www.dangbodanang.vn, vào chuyên mục “Thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1925-2015)” để tham gia dự thi)

Trường hợp người tham gia dự thi không có điều kiện thực hiện trên máy tính, báo cáo về Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường để được hỗ trợ.

- Nội dung thi: Người dự thi trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm và viết 1 bài tự luận.

+ Phần thi trắc nghiệm: 40 câu hỏi trắc nghiệm về sự ra đời, hoạt động và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ lịch sử; tìm hiểu về các sự kiện, phong trào, nhân vật, những thành tựu nổi bật của thành phố từ năm 1925 đến năm 2015.

+ Phần thi tự luận: Nêu cảm tưởng của anh/chị về Đảng bộ thành phố Đà Nẵng qua hơn 85 năm xây dựng và trưởng thành; đề xuất những giải pháp để góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại trong thời gian tới” (bài viết không quá 1.500 từ).

4. Thời gian

- Thời gian tổ chức thi: 3 tháng, từ ngày 01/8/2017 đến ngày 01/11/2017.

- Thời gian tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi: Ngày 22/12/2017, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.

5. Danh mục tài liệu tham khảo chính

- Đảng bộ thành phố Đà Nẵng: Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1925 -1954) - tập 1, Nxb. Đà Nẵng, 1996.

- Đảng bộ thành phố Đà Nẵng: Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1954 -1975) - tập 2, Nxb. Đà Nẵng, 1997.

- Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng: Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975 - 2015), Nxb. Đà Nẵng, 2015.

- Tỉnh uỷ Quảng Nam - Thành uỷ Đà Nẵng: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1930 - 1975), Nxb. Chính trị quốc gia, 2006.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải cá nhân: Dành cho người dự thi tham gia tốt các nội dung thi (cả trắc nghiệm và tự luận):

+ 1 giải Nhất: 6.000.000 đồng/giải

+ 2 giải Nhì, mỗi giải: 4.000.000 đồng/giải

+ 3 giải Ba, mỗi giải: 3.000.000 đồng/giải

+ 10 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng/giải

2. Giải tập thể: Dành cho các địa phương, đơn vị có nhiều người tham gia dự thi và thực hiện các câu hỏi cuộc thi có chất lượng:

+ 1 giải Nhất, trị giá 6.000.000 đồng/giải

+ 2 giải Nhì, trị giá: 4.000.000 đồng/giải

+ 3 giải Ba, trị giá: 3.000.000 đồng/giải

+ 5 giải Khuyến khích, trị giá: 2.000.000 đồng/giải

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo tham mưu đảng ủy thành lập tổ giúp việc để theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các chi bộ khu dân cư, các cơ quan trong việc tổ chức, triển khai, tham gia cuộc thi tìm hiểu.

2.Trang tin điện tử của UBND phường tập trung tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân trên địa bàn phường về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, hình thức, các câu hỏi của cuộc thi, thời gian, giải thưởng.

3.UBND, UBMT và các hội đoàn thể phường, 44 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường tổ chức phát động rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, giáo viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân được biết và tham gia cuộc thi.

Ngoài việc phát động rộng rãi trong cán bộ và nhân dân tham gia, mỗi chi bộ phải đăng ký ít nhất là 03 người tham gia dự thi (có danh sách báo về đảng ủy qua Ban Tuyên giáo đảng ủy) thời gian báo cáo danh sách trước ngày 20/8/2017.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, yêu cầu hệ thống chính trị, các chi bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Quận ủy Hải Châu;
- Ban tuyên giáo Quận ủy;
- BCH đảng bộ;
- HĐND, UBND, UBMT và HĐT phường;
- 44 Chi bộ trực thuộc;
- Lưu: VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ 

 

(đã ký)

 

Tưởng Văn Hiền

 

B. CÂU HỎI

BỘ CÂU HỎI THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 1925-2015

(Gồm 40 câu hỏi trắc nhiệm và 1 câu tự luận không thay đổi)

 

 

I.              BỘ CÂU HỎI ĐỢT THỨ NHẤT

(Từ ngày 01-8-2017 đến hết ngày 31-8-2017)

 

Câu 1: Liên quân Pháp - Tây Ban Nha tấn công vào cửa biển Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta của thực dân phương Tây vào ngày tháng năm nào?

a.     Ngày 01-9-1847

b.    Ngày 31-8-1858

c.     Ngày 01-9-1858

d.    Ngày 01-9-1859

 

Câu 2: Câu nói “Dân nước Nam như cỏ cú, giết Đường này còn có trăm nghìn Đường khác. Bao giờ hết mía mới hết Đường!” của Ông Ích Đường diễn ra trong khoảng thời gian nào, tại đâu?

a.     Tháng 3-1908 tại Đại Lộc

b.    Tháng 4-1908 tại Điện Bàn

c.     Tháng 5-1908 tại Hoà Vang

d.    Tháng 6-1908 tại Hội An

 

Câu 3: Thành phố Đà Nẵng được ra đời, chính thức mang tên Tourane và trở thành nhượng địa của Pháp vào năm nào?

a.     Năm 1887

b.    Năm 1888

c.     Năm 1890

d.    Năm 1892

 

Câu 4: Năm 1928, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Hội Việt Nam thanh niên cách mạng ở Đà Nẵng quyết định in cuốn Đường Kách Mệnh của Nguyễn Ái Quốc tại đâu?

a.     Xóm Giếng Bộng

b.    Hiệu sách Việt Quảng

c.     Rạp hát Hoà Bình

d.    Hỏa xa Đà Nẵng

 

Câu 5: Bí thư đầu tiên của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Nam năm 1930 là ai?

a.     Văn Tăng

b.    Đỗ Quang

c.     Nguyễn Sơn Trà

d.    Phan Văn Định

 

Câu 6: Năm 1930, Thị uỷ Đà Nẵng đã cho ra tờ báo nào để tuyên truyền đấu tranh?

a.     Bẻ xiềng

b.    Lưỡi cày

c.     Còi nhà máy

d.    Đời mới

 

Câu 7: Ai là tác giả của tác phẩm Ngục Kon Tum để tố cáo chế độ lao tù của thực dân Pháp tại Đông Dương?

a.     Phan Thanh

b.    Lê Văn Hiến

c.     Nguyễn Sơn Trà

d.    Trần Học Giới

 

Câu 8: Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, khởi nghĩa giành thắng lợi tại huyện lỵ Hoà Vang vào ngày tháng nào?

a.     Ngày 19-8-1945

b.    Ngày 22-8-1945

c.     Ngày 24-8-1945

d.    Ngày 26-8-1945

 

Câu 9: Chiến sĩ Tiểu đoàn 19 đánh trận giao thông chiến đầu tiên trên đèo Hải Vân, tiêu diệt 1 đại đội địch vào ngày tháng năm nào?

a.     Ngày 28-2-1947

b.    Ngày 13-4-1947

c.     Ngày 25-5-1947

d.    Ngày 24-1-1947

 

Câu 10: Năm 1949, quân và dân Quảng Nam - Đà Nẵng được Đảng bộ Liên khu V quyết định tuyên dương và tặng cờ gì?

a.     Giữ Vững

b.    Quyết Đánh

c.     Quyết Tiến

d.    Vững Tiến

 

Câu 11: Lữ đoàn 9 thuỷ quân lục chiến Mỹ đổ bộ vào bãi biển Đà Nẵng, đánh dấu sự can thiệp trực tiếp của đế quốc vào miền Nam vào ngày tháng năm nào?

a.     Ngày 6-3-1965

b.    Ngày 8-3-1965

c.     Ngày 8-5-1965

d.    Ngày 1-9-1965

 

Câu 12: Trận tập kích tiêu diệt đại đội lính Mỹ tại cứ điểm Gò Hà (nay là xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang) - chứng tỏ ta có thể đánh Mỹ và thắng Mỹ trên chiến trường Quảng Đà giành thắng lợi vào ngày tháng nào?

a.     Ngày 19-10-1965

b.    Ngày 31-10-1965

c.     Ngày 31-11-1965

d.    Ngày 31-12-1965

 

Câu 13: Sự kiện nhân dân Đà Nẵng làm chủ thành phố 76 ngày đêm diễn ra vào thời gian nào?

a.     Từ 9-3-1966 đến 23-5-1966

b.    Từ 11-3-1966 đến 25-5-1966

c.     Từ 15-3-1966 đến 29-5-1966

d.    Từ 11-4-1966 đến 25-6-1966

 

Câu 14: Tháng 7-1967, Khu uỷ và Bộ Tư lệnh Quân khu V thành lập Mặt trận 4 Quảng Đà nhằm chỉ huy thống nhất ba thứ quân nào?

a.     Chỉ huy thống nhất cả ba thứ quân trên chiến trường Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng gồm lực lượng vũ trang của Tỉnh đội Quảng Đà, Thành đội Đà Nẵng và một số đơn vị chủ lực của Quân khu V

b.    Chỉ huy thống nhất cả ba thứ quân trên chiến trường Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng gồm lực lượng chính trị, vũ trang và binh địch vận

c.     Chỉ huy thống nhất cả ba thứ quân trên chiến trường Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng gồm lực lượng vũ trang, dân quân du kích và binh địch vận

d.    Chỉ huy thống nhất cả ba thứ quân trên chiến trường Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng gồm lực lượng công an, quân đội và dân quân

 

Câu 15: Năm 1967, Đặc khu uỷ Quảng Đà được thành lập trên cơ sở hợp nhất của:

a.     Tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Đà

b.    Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng

c.     Tỉnh Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng

d.    Thành phố Đà Nẵng và huyện Hoà Vang

 

Câu 16: Trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hoá kết nghĩa đã đưa tiểu đoàn nào vào trực tiếp chiến đấu trên chiến trường Quảng Đà?

a.     Tiểu đoàn bộ binh Lam Sơn

b.    Tiểu đoàn đặc công Lam Sơn

c.     Tiểu đoàn đặc công Quảng Xương

d.    Tiểu đoàn trinh sát Lam Sơn

 

Câu 17: Ngày 26-12-1968, trong trận đánh địch bao vây khu phố Thanh Khê, địch tràn vào nhà mẹ Lê Thị Đãnh (mẹ Nhu), ta đã hy sinh bao nhiêu chiến sĩ?

a.     3 chiến sĩ

b.    5 chiến sĩ

c.     6 chiến sĩ

d.    7 chiến sĩ

 

Câu 18: Quân đội Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày tháng năm nào?

a.     Ngày 09-01-1974

b.    Ngày 19-01-1974

c.     Ngày 29-01-1974

d.    Ngày 09-02-1974

 

Câu 19: Thành phố Đà Nẵng được giải phóng vào ngày tháng năm nào?

a.     Ngày 26-3-1975

b.    Ngày 29-3-1975

c.     Ngày 30-4-1975

d.    Ngày 01-5-1975

 

Câu 20: Đặc Khu uỷ Quảng Đà đã tổ chức mít tinh tại sân vận động Chi Lăng để chào mừng giải phóng vào thời gian nào?

a.     Ngày 06-4-1975

b.    Ngày 07-4-1975

c.     Ngày 08-4-1975

d.    Ngày 09-4-1975

 

Câu 21: Tháng 10-1975, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở sáp nhập của?

a.     Tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Tín

b.    Tỉnh Quảng Nam và Đặc khu Quảng Đà

c.     Tỉnh Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng

d.    Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng

 

Câu 22: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng quyết định sáp nhập các Quận I, II, III thành thành phố Đà Nẵng với 28 phường vào thời gian nào?

a.     Ngày 4-1-1978

b.    Ngày 10-2-1978

c.     Ngày 25-3-1978

d.    Ngày 26-3-1978

 

Câu 23: Năm 1980, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đã kết nghĩa với tỉnh nào của Campuchia?

a.     Sictungtreng

b.    Battambang

c.     Siem Reap

d.    Takeo

 

Câu 24: Để tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Hội đồng Bộ trưởng nước CNXHCNVN ra Nghị định về việc thành lập huyện Hoàng Sa trực thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng vào thời gian nào?

a.     Ngày 08-12-1982

b.    Ngày 09-12-1982

c.     Ngày 10-12-1982

d.    Ngày 11-12-1982

 

Câu 25: Ông là một người con ưu tú của quê hương Quảng Nam, nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam, từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhà nước XHCN Việt Nam, ông là ai?

a.     Huỳnh Thúc Kháng

b.    Lê Văn Hiến

c.     Trương Quang Được

d.    Võ Chí Công

 

Câu 26: Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng cũ lần thứ IV (5-1989), trong kiến nghị với Trung ương và tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng về việc tạo một cơ chế hợp lý cho thành phố Đà Nẵng, đồng chí lãnh đạo nào đã nói: “Nếu theo cơ chế cũ như thế này, thành phố ta chẳng khác gì những võ sĩ múa gậy dưới gầm giường!”

a.     Đồng chí Võ Đắc Hợi

b.    Đồng chí Nguyễn Thành Long

c.     Đồng chí Nguyễn Văn Chi

d.    Đồng chí Nguyễn Bá Thanh

 

Câu 27: Ngày 14-3-1988, khi Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm trái phép một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, trong trận chiến này, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng có bao nhiêu người con đã hy sinh?

a.     7 chiến sĩ

b.    8 chiến sĩ

c.     9 chiến sĩ

d.    10 chiến sĩ

 

Câu 28: Các đồng chí là Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam - Đà Nẵng theo thứ tự lần lượt từ năm 1975 đến 1996 là:

a.     Hồ Nghinh - Nguyễn Thành Long - Hoàng Minh Thắng - Nguyễn Văn Chi - Mai Thúc Lân.

b.    Hồ Nghinh - Hoàng Minh Thắng - Nguyễn Văn Chi - Nguyễn Thành Long - Mai Thúc Lân.

c.     Hồ Nghinh - Hoàng Minh Thắng - Nguyễn Thành Long - Nguyễn Văn Chi - Mai Thúc Lân.

d.    Hồ Nghinh - Hoàng Minh Thắng - Nguyễn Thành Long - Mai Thúc Lân - Nguyễn Văn Chi.

 

Câu 29: Khi chính thức trực thuộc Trung ương (ngày 01-01-1997), thành phố Đà Nẵng có bao nhiêu quạn huyện?

a.     Có 6 đơn vị

b.    Có 7 đơn vị

c.     Có 8 đơn vị

d.    Có 9 đơn vị

Câu 30: Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng được tổ chức vào thời gian nào?

a.     Từ ngày 22 đến 25-10-1997

b.    Từ ngày 23 đến 24-10-1997

c.     Từ ngày 23 đến 25-10-1997

d.    Từ ngày 21 đến 23-10-1997

 

Câu 31: Cây cầu sông Hàn - biểu tượng của thành phố Đà Nẵng, được khởi công xây dựng vào thời gian nào?

a.     Ngày 02-9-1997

b.    Ngày 29-3-1998

c.     Ngày 02-9-1998

d.    Ngày 02-9-1999

 

Câu 32: Thành phố đã hoàn thành việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp” vào năm nào?

a.     Năm 2007

b.    Năm 2008

c.     Năm 2009

d.    Năm 2010

 

Câu 33: Tính từ năm 1997 đến năm 2010, sau 13 năm trực thuộc Trung ương, có khoảng bao nhiêu hộ dân trên địa bàn thành phố thực hiện chủ trương di dời, giải toả?

a.     70.000 hộ dân

b.    80.000 hộ dân

c.     90.000 hộ dân

d.    100.000 hộ dân

 

Câu 34: Từ khi thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 1997 đến năm 2015, trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực, Đảng bộ thành phố đã ban hành các đề án nào sau đây?

a.     Đề án 393 - Đề án 47 - Đề án 89 - Đề án 922

b.    Đề án 922 - Đề án 89 - Đề án 245 - Đề án 47

c.     Đề án 47 - Đề án 245 - Đề án 74 - Đề án 89

d.    Cả 3 đáp án trên

 

Câu 35: Tại Đại hội lần thứ mấy của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đề ra “5 đột phá về phát triển kinh tế - xã hội” để phát triển thành phố?

a.     Đại hội lần thứ XVIII

b.    Đại hội lần thứ XIX

c.     Đại hội lần thứ XX

d.    Đại hội lần thứ XXI

 

Câu 36: Thành phố Đà Nẵng được Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) trao giải thưởng “Thành phố bền vững về môi trường” vào năm nào?

a.     Năm 2009

b.    Năm 2010

c.     Năm 2011

d.    Năm 2012

 

Câu 37: Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào năm 2014, xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam kéo dài trong thời gian bao lâu?

a.     70 ngày

b.    75 ngày

c.     80 ngày

d.    85 ngày

 

Câu 38: Thành phố Đà Nẵng dẫn đầu 7 năm liên tiếp về Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) vào các năm nào?

a.     Năm 2007-2013

b.    Năm 2008-2014

c.     Năm 2009-2015

d.    Năm 2010-2016

 

Câu 39: Giai đoạn 2010-2014, thành phố Đà Nẵng dẫn đầu về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) gồm các năm nào?

a.     Năm 2011 và 2012

b.    Năm 2012 và 2013

c.     Năm 2013 và 2014

d.    Năm 2014 và 2015

 

Câu 40: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định chủ đề năm 2015 là:

a.     Năm giải toả đền bù, tái định cư và an sinh xã hội

b.    Năm doanh nghiệp

c.     Năm văn hoá, văn minh đô thị

d.    Năm thành phố 4 an

 

C. ĐÁP ÁN

1B

2C

3B

4A

5D

6C

7B

8B

9A

10D

11B

12B

13B

14A

15C

16B

17D

18B

19B

20B

21B

22B

23B

24B

25D

26B

27B

28C

29A

30C

31C

32B

33C

34A

35C

36C

37B

38C

39C

40C

Đảng ủy phường

Từ khóa: Thanh Bình,UBND, Phường
Ý kiến bạn đọc ( 1 )

trả lời giúp ạ

Đóng góp của bạn (mật danh) đang được cập nhật

(mật danh)


Ý kiến của bạn
(*)
(*)   Phuong Thanh Khe Dong Phuong Thanh Khe Dong (*)
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
View:40
Hit:30