Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 07/02/2017 của UBND quận Hải Châu khảo sát trực tuyến ý kiến đánh giá của tổ chức, công dân đối với chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận Hải Châu

Căn cứ kết quả rà soát, sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính được áp dụng tại quận, huyện và phường, xã, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành

Quyết định số số 7271/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thanh bÌnh, hành chính, cải cách

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
View:36
Hit:28